Om Solstrandprogrammet Accelerate

Solstrandprogrammet Accelerate gir verktøy, ferdigheter og perspektiver for å håndtere økende endringstakt, kompleksitet og grenseløshet som er kjennetegn ved det nye arbeidslivet. Utviklingsmål knyttes opp mot deltakerens virksomhet og gir praktisk utbytte for virksomheten og deg som leder.

Din første lederrolle vil legge føringer for din videre lederkarriere. Solstrandprogrammet Accelerate gir deg det du trenger for mestre nye situasjoner.

 

Deltakerne

Alder siste 5 år

Kjønnsbalanse siste 5 år

Bransje siste 5 år

Ledernivå siste 5 år

Mål og resultater

Programmet gir deg mulighet til å jobbe med tydelige utviklingsprosjekter og sentrale lederferdigheter. Solstrandprogrammet Accelerate bidrar til bevisstgjøring, selvforståelse og rolleforståelse. Endring og innovasjon vektlegges gjennom nyere teoretiske perspektiver, praktiske øvelser og verktøy.

Du vil oppnå en virksomhetsforståelse, selvinnsikt og relasjonell kompetanse som vil styrke deg i ditt lederskap i et stadig mer komplekst og grenseløst arbeidsliv. Gjennom teori, forelesninger og diskusjoner får du nye perspektiver på ledelse, organisatoriske utfordringer og gruppeprosesser.

Ledere med tydelig ledelsesbudskap foreleser på programmet sammen med relevante forskere innen ledelsesfeltet. Du får også individuell oppfølging og veiledning av konsulent.

Solstrandprogrammet Accelerate kombinerer elementer som har vist seg å gi effekt i læring og utvikling: nærhet til virksomheten, tett oppfølging og teori i kombinasjon med trening og personlig utvikling i lederrollen. Evalueringer etter gjennomført program viser at deltakerne er tryggere i lederrollen og at deres medarbeidere opplever at de har fått en bedre leder.

«Solstrandprogrammet har vore ein stor berikelse for meg og jeg vil bære dette med meg dette som ein av dei nyttigaste og mest positive opplevingar i livet mitt. Den ”skikkelige” starten på leiarkarrieren min. Deltakinga har gitt ein klar meirverdi ikkje kun for meg personleg, men også for eigen verksemd.»

«Jeg har blitt flinkere til å stille spørsmål, reflektere mer over ting som skjer i lederhverdagen min. Jeg har blitt tryggere på meg selv som leder.»

«Programmet gjorde meg mer bevisst på hvordan jeg ønsker å være som leder.»

Programdesign

Samling 1

Ledelse og organisasjon

Kunnskap
 • Personlig perspektiv på ledelse
 • Organisasjonsperspektiv på ledelse
Refleksjon og ferdigheter
 • Ledelse og lederrollen
 • Etablering av utviklingsplattform

Mellom samlingene

 • Rolleanalyse
 • Etablering av utviklingsprosjekter

Samling 2

Grupper og team

Kunnskap
 • Typiske gruppeprosesser og gruppefenomen
 • Ledelse i grupper
 • Team og teamutvikling
Refleksjon og ferdigheter
 • Øvelser og trening i grupper
 • Refleksjon rundt egen atferd i grupper

Mellom samlingene

 • 360 ledertilbakemelding
 • Trekantsamtale
 • Milepæler

Samling 3

Mitt lederskap

Kunnskap
 • Konflikthåndtering og vanskelige samtaler
 • Møte- og prosessledelse
 • Autoritet og gjennomslag
 • Selvledelse og handlingsrom
Refleksjon og ferdigheter
 • Arbeid med milepæler og personlig mønster
 • Tilpasset trening på sentrale lederferdigheter

Mellom samlingene

 • Endringsoppgave
 • Virtuell samling

Samling 4

Endring og innovasjon

Kunnskap
 • Endring og endringsledelse
 • Praktisk innovasjon og ledelse av nyskaping
Refleksjon og ferdigheter
 • Praktisk arbeid med endring og endringscase
 • Innovasjonsverksted med trening på innovasjonsledelse

Mellom samlingene

 • Strategi- og scenarioarbeid
 • Bedriftsbesøk
 • Presentasjon utviklingsreisen

Samling 5

Ledelse i det grenseløse

Kunnskap
 • Trender og megatrender
 • Strategi og scenarioarbeid
 • Det grenseløse arbeidslivet og konsekvenser for liv og ledelse
Refleksjon og ferdigheter
 • Praktisk arbeid med strategi og scenario
 • Personlig og virksomhetsbasert læring og utvikling

Etter program

 • Statussamtale
 • Alumnisamling ett år etter avslutning

Mye av tiden i programmet tilbringes i mindre arbeidsgrupper ledet av erfarne konsulenter. Gruppene gir deg en unik ramme for utveksling av erfaringer, og et profesjonelt nettverk som fortsetter etter endt program. Utvikling som er tilpasset deg som leder og virksomhet gjennom tydelige utviklingsprosjekter for deltaker og virksomhet. Du vil utvikle sentrale lederferdigheter og få økt teori og begrepsbase som styrker din forståelse av endring, organisasjonsprosesser og ledelse. Din lederkompetanse styrkes gjennom trening og praktisk bruk av nye ferdigheter.

Deltakerne arbeider gjennom hele programmet med både et individuelt ledelsesprosjekt og et organisasjonsprosjekt. Det individuelle prosjektet dreier seg om hvordan deltakeren vil utvikle seg i sin lederrolle. Organisasjonsprosjektet dreier seg om endringer i virksomheten deltakeren ønsker å få til gjennom sin ledelse. Dette skal tydelig involvere andre og skal knyttes til virksomhetens mål eller ambisjoner. Prosjektene endres, justeres og utvikles underveis i programmet.

Programmet bruker betydelige ressurser på å sikre at vi møter utviklingsbehov i virksomheten og for deltakeren på kort og lang sikt. Det skjer blant annet gjennom konkrete oppgaver og prosjekter mellom samlingene som involverer egen leder og nøkkelpersoner i egen virksomhet og som knyttes til virksomhetens strategi og mål. Det benyttes et variert knippe med læringsmetodikk og variasjon i arbeidsformer gir stort utbytte for deltakerne i programmet.

Accelerate-programmet er foretrukket av mange ledere som tidlig har forstått at de gjennom egen innsats kan bli mer til nytte for virksomheten, og selv komme styrket ut av de første årene som leder. Vi er glad for å legge til rette for en dynamisk læringsarena for ledere med ambisjoner.

Programdirektør Martine Austad Langberg

Hva forteller tidligere deltakere?

Praktisk informasjon

Sted

De fysiske samlingene gjennomføres på Solstrand Hotel & Bad ved Bjørnefjorden i Os kommune, 30 km sør for Bergen. Det organiseres felles transport fra og til Bergen Jernbanestasjon og Bergen lufthavn Flesland i forbindelse med samlingene. Deltakere innlosjeres på enkeltrom ved hotellet.

Programmet er under videreutvikling, og som følge av dette kan deler av programmet gjennomføres på digitale plattformer.

Opptak

Det er løpende opptak basert på individuelle samtaler mellom søker og programdirektør.

Pris

Pris kr. 175 000,– eks. reise og opphold. Early Bird rabatt på kr. 15.000 fram til 10. mars 2024.

Etter programmet

Ved fullført program inngår deltakere i Solstrand Accelerate alumni, og får tilbud om å delta på halvårlige samlinger i Oslo med faglig og sosialt innhold.

Samlingsdatoer 2024–2025

1. samling: 2. – 6. september 2024
2. samling: 4. – 8. november 2024
3. samling: 3. – 7. februar 2025
4. samling: 2. – 6. juni 2025
5. samling: 13. – 17. oktober 2025
To dagers oppfølgingssamling i oktober 2026

Friplass

Friplass

Jobber du i en humanitær organisasjon, kan du søke om friplass ved Solstrandprogrammet Accelerate.

Kontakt

Lesestoff

Gjør hverandre til bedre ledere

Solstrandprogrammet Accelerate lar unge ledere vokse og utvikle seg sammen med andre ledere. Underveis blir arbeidsdagen en del av læreprosessen.

Lederutvikling for fremtiden

Solstrandprogrammet Accelerate har bidratt til utvikling av over 1000 ambisiøse og fremadstormende ledere fra mer enn 100 virksomheter de siste 20 årene.

Lederutviklingsprogram ga rakettkarriere

Unge står i kø for å mestre rollen som leder. Ledelsesutviklingsprogram fikk fart på Jan Ove Kolseths lederkarriere. I dag har han ansvar for 350 ansatte og 50 sjøanlegg.