Bærekraft

Lederskapet fremtiden trenger

Vi utvikler ledere og organisasjoner som vil gjøre en forskjell. Verden, vårt samfunn og våre virksomheter står overfor betydelige utfordringer i årene som kommer. Vi har behov for kloke og modige ledere som kan håndtere dilemmaer, sette ambisjoner og gjennomføre nødvendig endringer.

Vi gjør dette gjennom å:

 • mobilisere lederskap for fremtiden. Utvikle og iverksette tiltak som påvirker samfunnet i en bærekraftig retning
 • utfordre og støtte kunder i overgangen til bærekraftsamfunnet
 • være bevisst og ambisiøs på egen praksis og påvirkning – vi måler og forbedrer egen praksis

 

Vi er forpliktet på FN sine bærekraftsmål

Vi har identifisert fire strategiske fokusområder for dette arbeidet.

Betydning for våre tjenester:
Vi etablerer, støtter og promoterer utviklingsinitiativ som har kjønnsbalanse og likestilling som tema
Vi arbeider aktivt for å sikre kjønnsbalanse blant deltakere i våre åpne program

Betydning for vår drift:
Vi skal ha kjønnsbalanse i stab og ledende stillinger

Betydning for våre tjenester:
Vi hjelper virksomheter å håndtere dilemmaer som oppstår i omstilling til et bærekraftig samfunn

Betydning for vår drift:
Vi begrenser reiseaktivitet og kjøper kompenserende kvoter
Vi setter miljøkrav til oss selv og våre underleverandører

 

Betydning for våre tjenester:
Vi er trygt forankret i en kunnskapsbasert humanistisk ledelsestradisjon

Betydning for vår drift:
Vi tilbyr meningsfullt og bærekraftig arbeid

Betydning for våre tjenester:
Vi kobler mennesker og institusjoner på tvers av næringer og sektorer for å forme en bærekraftig fremtid

Betydning for vår drift:
Vi samler og deler innsikt om hvordan virksomhetene arbeider med å løse bærekraftutfordringene

 

Som del av denne forpliktelsen har vi meldt oss inn i UN Global Compact.

 

 

Miljø

Vi utvikler lederskapet fremtiden trenger. Gjennom våre tjenester og vår driftsmodell skal vi bidra til et mer bevisst næringsliv og en bærekraftig fremtid.

Vi forplikter oss til å oppnå klimanøytralitet innen 2045, og vi erkjenner at våre daglige operasjoner og beslutninger har en direkte innvirkning på det miljøet lokalt og globalt.

Sertifisering

Våre strategiske mål

 1. Karbonreduksjon: Implementere strategier for å redusere vårt karbonavtrykk i tiden som kommer.
 2. Energi og Ressurser: Gå over til fornybare energikilder og optimere bruk av ressurser for å minimere avfall.
 3. Bærekraftig Transport: Aktivt oppmuntre til bruk av bærekraftige transportalternativer for våre medarbeidere, programdeltakere og kunder.
 4. Opplæring og Utdanning: Integrere bærekraftperspektiver i våre lederutviklingsprogrammer, og tilby opplæring til ansatte om bærekraft og miljøansvar
 5. Grønne Innkjøp: Prioritere kjøp av miljøvennlige og etisk produserte varer og tjenester

Vi har signert Grønnvaskingsplakaten, og anbefaler konkurrenter, leverandører og samarbeidspartnere om å gjøre det samme.

 

Tre spørsmål vi stiller våre oppdragsgivere

 1. Kan vi meningsfullt redusere reiseaktivitet når vi skal gjennomføre denne utviklingsaktiviteten?
 2. Om vi må reise, finnes det miljøvennlige transportmidler?
 3. Har dere satt krav til tilbydere av møteromsfasiliteter om deres ambisjoner ift. bærekraftmålene?

 

Åpenhetsloven og aktsomhets­vurderinger

Arbeidet med aktsomhetsvurdering er forankret i vår overordnede strategi, herunder overordnet politikk for hvordan vi jobber kontinuerlig for å forebygge og forhindre hendelser med potensiale for negativ effekt på arbeidsforhold og menneskerettigheter.

Vårt styringssystem inneholder prosesser tilknyttet etisk fremferd for et ansvarlig næringsliv, herunder leverandøroppfølging og -godkjenning. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er tett koblet med våre ambisjoner knyttet til FNs bærekraftsmål

Hvordan vi arbeider med aktsomhetsvurderinger

 • Vi foretar aktsomhetsvurdering i virksomheten via etablering av et tverrfunksjonelt team med mandat til å jobbe med menneskerettigheter og risikostyring i organisasjonen.​
 • Vi har utarbeidet en politikk for menneskerettigheter som reflekterer stiftelsens vilje til å hindre og forebygge potensielle negative effekter på arbeidsforhold og menneskerettigheter i egen virksomhet, samt i leverandørkjeden. ​
 • Vi har identifisert interessentgrupper som potensielt kan bli negativt påvirket av virksomheten, med særlig fokus på sårbare grupper. Vi jobber kontinuerlig med å identifisere relevante risiko for de interessentgrupper.​
 • Vi har etablert et styringssystem som er egnet for leverandøroppfølging, samt risikovurderingen av aktivitetene som kan ha potensielle negative effekter. Vi jobber kontinuerlig med oppfølging av tiltak og forbedringsprosesser.

Vår menneskerettighetspolitikk​

Forretningen​

 • Vi har nulltoleranse til enhver ulovlig eller uetisk forretningsadferd.​
 • Vi er forplikter seg til å respektere og etterleve menneskerettigheter i henhold til OECDs retningslinjer og FN’s veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.​

Medarbeidere​

 • Vi støtter våre medarbeidere til å utnytte sitt potensiale fullt ut ved å tilby en arbeidsplass med gjensidig tillit og respekt, hvor de kan føle seg ansvarlig og påvirke bedriftens prestasjoner.
 • Vi opprettholder en god kommunikasjonskultur med våre medarbeidere gjennom våre retningslinjer, prosedyrer og møteplasser.​
 • Vi forplikter oss til å gi alle våre medarbeidere rettferdig kompensasjon og rettferdige arbeidsforhold.​
 • Vi forplikter oss til å ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Vårt HMS arbeid er av avgjørende betydning for fremtidig suksess, og er en av grunnpilarene for gode resultater og god kvalitet.​
 • Vi forplikter oss til å opprettholde et trygt og sunt arbeidsmiljø, og oppfordrer våre medarbeidere til å varsle alle varselpliktige hendelser.​

Kunder​

 • Vi forplikter oss ovenfor våre kunder til å gi dem trygge, høykvalitets og pålitelige tjenester.
 • Våre retningslinjer for etikk og habilitet er styrende for hvordan vi opptrer i samarbeidet med kundene våre.
 • Vi arbeider for å håndtere kundetilfredshet og løse alle avvik på en rett og kostnadseffektiv måte.​

Leverandører og andre samarbeidspartnere​

 • Vi søker å etablere sterke, pålitelige, tillitsfulle og respektfulle relasjoner med våre forretningspartnere og leverandører ved å sikre overholdelse av våre etiske retningslinjer ihht lokale og internasjonale standarder.​

 

Redegjørelse

Informasjonskrav

Informasjonskrav kan fremmes via firmapost@aff.no