Hva må du tenke på før du går i gang?

Mentoring er en strategisk, praksisnær, erfaringsbasert lærende allianse mellom adept/mentee og mentor, og er nært knyttet opp til utfordringene som den enkelte og virksomheten har. Forskning viser at mentoring gir læring og utvikling for alle som deltar, og at virksomheten får mye tilbake.

Noe av det første du deretter bør tenke på, er målsetting og målgruppe for programmet. Innhold og struktur bør tilpasses programmets målsetting og målgruppe. Et mentoringprogram går som oftest over ca. et år med samlinger, ledelsesrelaterte oppgaver og møter i adept/mentorrelasjonen utenom samlingene.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kan bidra med å lage en egnet struktur og innhold basert på målsetting og målgruppe.

Vi kan veilede i hvordan

  • skaffe egnede mentorer og adepter
  • koble adepter og mentorer slik at dette skjer basert på etiske retningslinjer, eller vi kan bidra direkte inn i koblingsprosessen
  • gjennomføre samlinger med innhold, trening og erfaringsutveksling

Struktur og innhold vil være basert på internasjonale standarder for virksomhets­baserte mentoring­programmer. Dette sikrer kvalitet i alle ledd. Vi designer og gjennomfører mentoring­programmet basert på vår mangeårige erfaring med leder- og organisasjonsutvikling.

Hvordan jobber vi?

Vår tilnærming til mentoring er forsknings­basert. Vi vet hva som gir en effektiv lærings­prosess for adept og mentor, samt hvordan tilrette­legge for at virksomheten som helhet oppnår resultater av prosessen.

Først og fremst gis informasjon og innføring i hva mentoring er og hva som kreves for å fylle rollen som adept og mentor, og hvilket ansvar som hviler på hver av dem. Dialog og kommu­nikasjon er bærebjelken. Deltakerne får trening i dette, samt modeller og verktøy som kan hjelpe dem i samarbeidet og ikke minst i de ulike fasene av mentorskapet.

I oppstarten av mentoring­programmet og mellom samlingene gis oppgaver som skal bidra til økt lærings­utbytte for alle som deltar. De skal i tillegg sikre at virksomheten når sitt mål med tiltaket.

På samlingene deler man erfaringer slik at deltakerne lærer av hverandre. I tillegg legges det inn tema som er viktig for målgruppen.

Hvilke virkemidler benytter vi?

Mentoring baserer seg på at vi først og fremst utvikler oss gjennom praktisk erfaring i arbeids­situasjonen, kombinert med erfarings­utveksling og formell opplæring i hva mentoring er og hva det krever av de som deltar. Vi tar gjerne i bruk digitale læringsmidler i form av videoer, podkaster og digitale samhandlings­tjenester. Der oppdragsgiver har egne portaler eller verktøy tar vi utgangspunkt i disse.

I løpet av programmet utfordrer vi ofte deltakerne til å avklare forventninger til sin jobbrolle gjennom en rolleanalyse, intervjuer med sentrale personer i utøvelsen av egne arbeids­oppgaver eller gjennom en 360 graders evaluering.

Kontakt