Mentoring

Du ønsker å gi ledere eller fagpersoner læring og innsikt i strategiske utfordringer, arbeidsoppgaver og kultur i ulike deler av virksomheten

Du ønsker å gi ledere og fagpersoner støtte i sin jobbutførelse og karriereutvikling

Hva må du tenke på før du går i gang?

Mentoring er en strategisk, praksisnær, erfaringsbasert lærende allianse mellom adept/mentee og mentor, og er nært knyttet opp til de utfordringer som den enkelte og virksomheten har. Forskning viser at mentoring gir læring og utvikling for alle som deltar, og at virksomheten får mye tilbake.

Noe av det første du deretter bør tenke på er og målsetting og målgruppe for programmet. Innhold og struktur bør tilpasses programmets målsetting og målgruppe. Det mest vanlige er at et mentoringprogram går over ca. et år med samlinger, ledelsesrelaterte oppgaver og møter i adept/mentorrelasjonen utenom samlingene.

Forskning viser at vellykkete mentorprogram har følgende kjennetegn:

 1. tydelig og klar målsetning
 2. forankring og støtte fra toppledelsen
 3. en ansvarlig for gjennomføring av programmet
 4. utvelgelse av mentorer og adepter
 5. koblingsprosess
 6. tydelig struktur
 7. etiske retningslinjer
 8. evaluering av programmet

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kan bidrar med å lage en egnet struktur og innhold basert på målsetting og målgruppe.

Vi kan veilede i hvordan

 • skaffe egnede mentorer og adepter
 • koble adepter og mentorer slik at dette skjer basert på etiske retningslinjer, eller vi kan bidra direkte inn i koblingsprosessen
 • gjennomføre samlinger med innhold, trening og erfaringsutveksling

Struktur og innhold vil være basert på internasjonale standarder for virksomhetsbaserte mentoringprogrammer. Dette sikrer kvalitet i alle ledd. Vi designer og gjennomfører også mentoringprogrammet basert på vår mangeårige erfaring med leder- og organisasjonsutvikling.

Hvordan jobber vi?

AFFs tilnærming til mentoring er forskningsbasert.  Vi vet hva som gir en effektiv læringsprosess for adept og mentor, samt hvordan tilrettelegge for at virksomheten som helhet får resultater av prosessen.

Først og fremst gis informasjon og innføring i hva mentoring er og hva som kreves for å fylle rollen som adept og mentor, og hvilket ansvar som hviler på hver av dem.  Dialog og kommunikasjon er bærebjelken, og deltakerne får trening i dette samt modeller og verktøy som kan hjelpe dem i samarbeidet og ikke minst i de ulike fasene av mentorskapet.

I oppstarten av mentoringprogrammet og mellom samlingene gis oppgaver som skal bidra til økt læringsutbytte for alle som deltar og som i tillegg skal sikre at virksomheten når sitt mål med tiltaket.

På samlingene deles erfaringer slik at deltakerne lærer av hverandre. I tillegg legges inn tema som er viktig for målgruppen.

Hvilke virkemidler benytter vi?

Mentoring baserer seg på at vi først og fremst utvikler oss gjennom praktisk erfaring i arbeidssituasjonen, kombinert med erfaringsutveksling og formell opplæring i hva mentoring er og hva det krever av de som deltar. Vi tar gjerne i bruk digitale læringsmidler i form av videoer, podkaster og digitale samhandlingstjenester. Der oppdragsgiver har egne portaler eller verktøy tar vi utgangspunkt i disse.

I løpet av programmet utfordrer vi ofte deltakerne til å avklare forventninger til sin jobbrolle gjennom en rolleanalyse, intervju med sentrale personer i utøvelsen av egne arbeidsoppgaver eller gjennom en 360 graders evaluering.

Kontakt