Hva må du tenke på før du går i gang?

Jo mer kompliserte oppgaver, og jo høyere krav som stilles til kunnskapsdeling, erfaringsoverføring og koordinering på tvers i organisasjonen, desto mer kan det være å hente på å etablere tverrfaglige team og å få etablerte grupper og team til å fungere mer effektivt.

Smågrupper i en organisasjon er svært ulike sosiale systemer. Ulikheten avhenger blant annet av hvilket formål de har, hvilken varighet de har, hvem som er med og hvor de er plassert i organisasjonen.

En rekke organisasjoner driver i dag med teamutvikling, men ofte uten tanke på hva slags gruppe det er snakk om, hva gruppen har ansvar for, eller hvilken kompetanse medlemmene trenger å beherske. Det er også lite refleksjon rundt hva teamutviklingen skal bidra til, hva en kan forvente å få til, eller hvilke type tiltak som på bakgrunn av dette vurderes som nyttige.

Det er grunn til å stille en del kritiske spørsmål før en setter i gang med teamutvikling. De viktige spørsmålene er:

 • hva slags type gruppe er det snakk om?
 • hva slags kontekst og omgivelser omgir gruppen?
 • hva skal gruppen oppnå?
 • hva trenger gruppen?

Det kan være hensiktsmessig å starte med å undersøke hva de konkrete organisatoriske utfordringene består i, og hvilken utfordring team og teamutvikling skal bidra til å løse. Det er videre viktig med en kritisk vurdering av organisasjonskultur og organisatoriske rammebetingelser som understøtter eller kan være til hinder for at team skal fungere godt.

Den vanligste utfordringen som kommer fram gjennom kartlegginger av operasjonelle grupper er at medlemmene har varierende oppfatninger av gruppens mål og hensikt, hva de de har felles ansvar for, samt at de ofte har ulike forventninger til hvordan de skal ha det i gruppen og til prioriteringer av organisatoriske mål og verdier.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Teamutvikling bør ses som en vedvarende prosess i teamet, hvor felles læring og utvikling er sentrale elementer i prosessen.

Vi forstår teamutvikling som arbeid med team med sikte på å øke deltakernes opplevelse av tilhørighet, lojalitet og forpliktelse til teamet, og til å ta felles ansvar for resultatene teamet oppnår sammen.

Det vil alltid være gruppens behov som avgjør valg av teamutviklingsprosess, herunder fokus, omfang og innhold. Det er imidlertid vanlig å på ulik måte fokusere på følgende elementer:

 • arbeid med teamets forståelse av felles mål og retning
 • arbeid med å optimalisere teamets arbeidsprosesser
 • arbeid med relasjoner og samspill i teamet
 • bidra til at team sørger for jevnlig kritisk selvevaluering og evnen til å utvikle seg selv slik at de skaper merverdi

Hvordan jobber vi?

Et teamutviklingsprogram vektlegger ofte følgende elementer:

 • mål og oppgaveklarhet
 • klarlegging/påvirkning av rammefaktorer
 • ansvar og rollefordeling
 • kommunikasjon/spilleregler
 • fokus på prosess og mellommenneskelige utfordringer
 • behov for kompetanse/utvikling av nye ferdigheter
 • teamledelse

Et teamutviklingsprogram kan komponeres på forskjellige måter. Først og fremst avhenger dette av teamets erfaringer, behovene medlemmene og lederen eventuelt kan gi uttrykk for og situasjonen teamet befinner seg i.

Teamutvikling har som mål å gjøre teamet bedre i stand til å løse oppdraget sitt på en effektiv måte.

Hvilke virkemidler benytter vi?

Arbeidet handler om å etablere klar retning og tydeliggjøre teamets mål, øke tillit og åpenhet, forbedre kommunikasjonsferdigheter og øke tryggheten i teamet. Dette kan skje gjennom et bredt spekter av aktiviteter fra felles refleksjon, samtale og tilbakemelding, til aktiv oppgaveløsning, aksjonslæring og fellesaktiviteter.

I forkant av prosessen gjør vi vanligvis en kartlegging i form av intervjuer, en spesialdesignet spørreundersøkelse eller vi benytter et standardisert kartleggingsinstrument. I enkelte sammenhenger bruker vi kartleggingsverktøy som f. eks. Team Management Profile for å skape bevissthet om forskjeller og hvordan de kan utnyttes til beste for medlemmene og teamet fremfor at forskjellighet skaper avstand og samarbeidsproblemer.

 

Kontakt