Hva må du tenke på før du går i gang?

Strategiutvikling og strategi­implementering er to sider av samme sak: suksessraten for implementering av en strategi er mye høyere når en relevant gruppe av medarbeidere har vært involvert i utviklingen, enn dersom strategien har blitt klekket ut på bakrommet av toppledelsen eller av eksterne konsulenter.

Samtidig viser all erfaring at det ikke er lett å involvere på en hensiktsmessig og effektiv måte. Det kreves tydelighet i hvem som skal involveres til hvilket tidspunkt i prosessen og angående hvilket tema. Verre enn ikke å involvere er pseudo-involvering, der man stiller spørsmål som allerede er avgjort. Her kan en medarbeider lett føle seg lurt – med rette.

Informasjons­innhentingsfasen i strategi­prosesser er en viktig mulighet til å bruke medarbeidernes kunnskap om kunder og marked. I tillegg er det viktig å sikre at informasjon om utvikling og trender i omgivelsene blir gjort tilgjengelig.

Beslutnings­prosesser i valg av strategiske alternativer må gjøres bevisst og transparent. Dette vil forenkle kommunikasjonen i implementeringsfasen.

En vellykket implementering krever ledelsens oppmerksomhet over tid. Dette kan sikres via definisjon av strategiske prosjekt, mål og måltall, eller regelmessige oppfølgings­aktiviteter i ledergrupper og for hele organisasjonen.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kan bistå deg med å designe gode prosesser for utvikling og implementering av din strategi. Bistand til å sikre god involvering gjennom varierte metoder, fasilitering av sentrale møte­arenaer, og kontinuerlig leder­støtte i implemen­terings­fasen er vår kjerne­kompetanse.

Strategiimplementering vil alltid bety at ledere må løse dilemmaer og ta vanskelige valg – gjennom individ- og gruppe­coaching kan vi bidra til høy beslutnings­kvalitet og etter hvert ønsket strategi­etterlevelse. Dermed vil vi hjelpe ledelsen å unngå typiske feil i strategi­implementering: «silent killers» som Beer og Eisenstatt (2000) har kalt dem.

Hvordan jobber vi?

Vi tror på at eierskap til en suksessfull strategi­utvikling og -implementering må ligge fullt og helt i virksomheten. Sammen med ledelsen planlegger vi hvordan de forskjellige fasene i strategi­prosessen skal gjennomføres og utfordrer på hensikts­messig involvering.

For å gi lederne mulighet til å være aktive bidrags­ytere i viktige diskusjoner kan vi ta ansvar for fasilitering av sentrale møtearenaer, og – dersom det er behov for ekstra kapasitet i virksomheten – dokumentere og strukturere materiell for å tilrettelegge for gode beslutningsprosesser.

Hvilke virkemidler tar vi i bruk?

I vår verktøykasse har vi alle klassiske redskaper for strategiarbeid – fra SWOT-analyser, scenario­planlegging, visjons­utvikling til definering av «must win-battles» og strategiske mål. Vi samarbeider gjerne med det ledende fagmiljøet knyttet til strategi på NHH.

Vår kjernekompetanse handler om å få mennesker til å jobbe produktivt sammen. Vi arbeider med alt fra storgruppe­metodikk der flere hundre mennesker samles og arbeider målrettet mot en felles forståelse og løsning, til individuell coaching, der vi støtter refleksjon og styrker handlekraft hos enkeltledere. Arbeid med leder­grupper og deres strategiske fokus vil ta en sentral rolle. Leder­gruppene knytter hele organisa­sjonen sammen og danner dermed «limet» som gjør at hele organisa­sjonen går i samme retning.

Virkemidlene våre vil være avhengig av endringen som strategien utløser. Vi kan understøtte strukturelle endringer gjennom kartlegginger, organisasjonsdesign og -dimensjonering, og støtte til leder-medarbeider-interaksjon i omstillingen.

For å endre atferd i organisasjonen kreves det kunnskap om og virkemidler for atferdsendring – motivasjon, incentiver og «nudging». På et tredje nivå – og enda mer krevende enn den individuelle atferdsendringen, krever nye strategier ofte en kulturendring i virksomheten. Vi jobber med kvalitative og kvantitative måleverktøy for å identifisere kulturelle styrker og hindringer. I utvikling av ny felles kultur bygger vi på signalhandlinger, diskusjon og beskrivelse av ønsket kultur og ledelses­oppmerksomhet for å se og belønne ny kultur.

Kontakt