Strategi

Virksomheten har behov for en grunnleggende revurdering av hvilken retning dere skal ta.

Dere har utviklet en ny strategi og vil gjøre den levende i organisasjonen.

Hva må du tenke på før du går i gang?

Strategiutvikling og strategiimplementering er to sider av samme sak: suksessraten for implementering av en strategi er mye høyere når en relevant gruppe av medarbeidere har vært involvert i utviklingen, enn dersom strategien har blitt klekket ut på bakrommet av toppledelsen eller av eksterne konsulenter.

Samtidig viser all erfaring at det ikke er lett å involvere på en hensiktsmessig og effektiv måte. Det kreves tydelighet i hvem som skal involveres til hvilket tidspunkt i prosessen og angående hvilket tema. Verre enn ikke å involvere er pseudo-involvering, der man stiller spørsmål som allerede er avgjort. Her kan en medarbeider lett føle seg lurt – med rette.

Informasjonsinnhentingsfasen i strategiprosesser er en viktig mulighet til å bruke medarbeidernes kunnskap om kunder og marked. I tillegg er det viktig å sikre at informasjon om utvikling og trender i omgivelsene blir gjort tilgjengelig.

Beslutningsprosesser i valg av strategiske alternativer må gjøres bevisst og transparent. Dette vil forenkle kommunikasjonen i implementeringsfasen.

En vellykket implementering krever ledelsens oppmerksomhet over tid. Dette kan sikres via definisjon av strategiske prosjekt, mål og måltall, eller regelmessige oppfølgingsaktiviteter i ledergrupper og for hele organisasjonen.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kan bistå deg med å designe gode prosesser for utvikling og implementering av din strategi. Bistand til å sikre god involvering gjennom varierte metoder, fasilitering av sentrale møtearenaer, og kontinuerlig lederstøtte i implementeringsfasen er vår kjernekompetanse.

Strategiimplementering vil alltid bety at ledere må løse dilemmaer og ta vanskelige valg – gjennom individ- og gruppecoaching kan vi bidra til høy beslutningskvalitet og etter hvert ønsket strategietterlevelse. Dermed vil vi hjelpe ledelsen å unngå typiske feil i strategiimplementering: «silent killers» som Beer og Eisenstatt (2000) har kalt dem.

Hvordan jobber vi?

Vi tror på at eierskap til en suksessfull strategiutvikling og -implementering må ligge fullt og helt i virksomheten. Sammen med ledelsen planlegger vi hvordan de forskjellige fasene i strategiprosessen skal gjennomføres og utfordrer på hensiktsmessig involvering.

For å gi lederne mulighet til å være aktive bidragsytere i viktige diskusjoner kan vi ta ansvar for fasilitering av sentrale møtearenaer, og – dersom det er behov for ekstra kapasitet i virksomheten – dokumentere og strukturere materiell for å tilrettelegge for gode beslutningsprosesser.

Hvilke virkemidler tar vi i bruk?

I vår verktøykasse har vi alle klassiske redskaper for strategiarbeid – fra SWOT-analyser, scenarioplanlegging, visjonsutvikling til definering av «must win-battles» og strategiske mål. Vi samarbeider gjerne med det ledende fagmiljøet knyttet til strategi på NHH.

Vår kjernekompetanse handler om å få mennesker til å jobbe produktivt sammen. Vi arbeider med alt fra storgruppemetodikk der flere hundre mennesker samles og arbeider målrettet mot en felles forståelse og løsning, til individuell coaching, der vi støtter refleksjon og styrker handlekraft hos enkeltledere. Arbeid med ledergrupper og deres strategiske fokus vil ta en sentral rolle. Ledergruppene knytter hele organisasjonen sammen og danner dermed «limet» som gjør at hele organisasjonen går i samme retning.

Virkemidlene våre vil være avhengig av endringen som strategien utløser. Vi kan understøtte strukturelle endringer gjennom kartlegginger, organisasjonsdesign og -dimensjonering, og støtte til leder-medarbeider-interaksjon i omstillingen.

For å endre atferd i organisasjonen kreves det kunnskap om og virkemidler for atferdsendring – motivasjon, incentiver og «nudging». På et tredje nivå – og enda mer krevende enn den individuelle atferdsendringen, krever nye strategier ofte en kulturendring i virksomheten. Vi jobber med kvalitative og kvantitative måleverktøy for å identifisere kulturelle styrker og hindringer. I utvikling av ny felles kultur bygger vi på signalhandlinger, diskusjon og beskrivelse av ønsket kultur og ledelsesoppmerksomhet for å se og belønne ny kultur.

Kontakt