Hva må du tenke på før du går i gang?

Å finne frem til ledergruppens formål og funksjon bidrar til å gjøre ledergruppens oppgave klarere. Det blir lettere å prioritere tid og type saker når formålet med ledergruppen er tydelig for alle. Hva er denne gruppens prosjekt? Hva kan bare denne gruppen løse? Alle grupper utvikler normer. Mønster som ledergruppen utvikler bør adresseres og drøftes. Hva er fordelene og ulempene ved måten vi er sammen på? En undersøkende kommunikasjon kan bidra til at ledergrupper øker sin kapasitet til å utvikle effektive samspill.

Arbeid i ledergrupper foregår på mange arenaer og det jobbes bilateralt og samlet som gruppe. Utvikling av gode arenaer og klargjøring av roller kan gi økt verdiskaping i viktige grensesnitt. Håndtering av gruppens interessenter og gjensidig avhengigheter muliggjør et disiplinert samarbeid. Arbeidsformer i gruppen bør tilpasses type problemstillinger og organisasjonens situasjon for å øke kvaliteten på beslutninger og gjennomføringsevne.

Hva kan vi hjelpe deg med?

I en ledergruppe møtes ansvar for forretningsområder, kollektive mål og dynamisk samspill. Vi ser vi at det finnes mange måter å støtte ledergrupper i deres utvikling. Vi jobber med lederteam på ulike nivå og har lang erfaring med å støtte toppledergrupper. Gjennom en prosess hvor gruppen jobber med å utvikle sin kompetanse kan både intern og ekstern samhandling bli bedre. Kvaliteten på relasjonene i gruppen påvirker kunnskapsdeling og evnen til å ta risiko sammen. Det bør motivere til å etablere robuste relasjoner. Psykologisk trygghet og tilhørighet til gruppen er viktig å etablere i alle team som skal prestere sammen.

Utvikling av ledergruppen kan gi økt merverdi for virksomheten gjennom å styrke gruppens felles prestasjoner og målorientering. Ledergruppeutvikling styrker virksomhetens felles måloppnåelse, tydeliggjør ledernes intensjon og understøtter de resultatkravene virksomheten står overfor. Uhensiktsmessige samhandlingsmønster kan adresseres og endres.

Hvordan jobber vi?

Vår forståelse og metodikk er forskningsbasert og bygger på samarbeid fra en rekke uavhengige forskningsmiljøer. Vi jobber alltid med og gjennom gruppens overordnede leder.

I forkant av en utviklingsprosess for ledergruppen vil vi vanligvis kartlegge situasjonen i gruppen gjennom samtaler med det enkelte medlemmet av gruppen.

Hvilke virkemidler benytter vi?

Vi er opptatt av å tilpasse utviklingsprosessen til virksomhetens egenart og ledergruppens rammebetingelser. Våre konsulenter jobber alltid med intensjon om å gjøre lederen og ledergruppen i stand til å fortsette forbedrings- og utviklingsarbeidet uten konsulentstøtte.

Vi bidrar med en bred portefølje av intervensjoner i samspill med gruppens leder underveis i arbeidet. Vi har tilgang på ulike former for kartleggingsverktøy som støtte i utviklingsarbeidet.

Kontakt