Lederutvikling for fremtiden

NHH Bulletin - nr 2 2016

Solstrandprogrammet Accelerate har bidratt til utvikling av over 1000 ambisiøse og fremadstormende ledere fra mer enn 100 virksomheter i de siste 20 årene.

Dagens arbeidsliv preges av en økende endringstakt, kompleksitet og en grenseløshet som utfordrer moderne virksomheter og ledere. Dette gjenspeiler seg tydelig i de utfordringene deltakere i programmet beskriver og hva de og virksomhetene trenger.

For AFF betyr dette at vi styrker det som har gjort programmet til en suksess i to tiår, samtidig som vi fornyer og utvikler design og innhold slik at det treffer dagens utfordringsbilde og møter virksomhetenes ambisjoner.

Verdi for deltakere og virksomheter

Et mål med programmet har vært å styrke unge lederes rolleforståelse og rolletrygghet, og dermed deres kapasitet til å lede andre. Gode ledere må ha en oppfatning av hvordan de virker på andre, og hva som er forventninger til og opplevelsen av hvordan de fyller lederrollen. Programmet bygger på prinsipper som er avgjørende for å skape verdi for både deltakerne og virksomhetene.

1. FRIKOBLING

På mange måter kan det virke naturstridig å ta sentrale ledere ut av daglig drift og samle dem i inntil fem dager i strekk. Men trolig er dette en av programmets suksessfaktorer, og et sentralt skille mellom åpne lederutviklingsprogram og bedriftsspesifikke program. Lederutvikling er ikke en event, men en prosess som krever refleksjon borte fra arbeidshverdagen. For å studerer fossen må du noen ganger ut av fossestryket. Samtidig har programmet tydelige rammer med ulike tema og arenaer, en klar oppstart og avslutning, og tydelige oppgaver knyttet til lederhverdagen. Dette gir et godt grunnlag for en utviklingsprosessen med nok tid til refleksjon borte fra hverdagen, og utprøving og praksisendring i hverdagen.

2. NÆRHET OG KLIMA FOR DIALOG

Personlig utvikling i lederrollen forutsetter rom for refleksjon og tillit til programveilederne og øvrige deltakere. I programmet arbeider vi mye i mindre grupper hvor deltakerne kan utforske egne antakelser, få innspill på hvordan ulike problemstillinger kan adresseres og få tydelige tilbakemeldinger på egen (leder)atferd. Deltakerne deler problemstillinger og ambisjoner med hverandre, får støtte og blir utfordret, og opplever øyeblikk av ny innsikt og læring i sammen med andre.

3. GODE VEILEDERE

Veilederne i programmet har en viktig rolle i å skape gode arenaer for læring og utvikling. Noen ganger krever dette støtte og omsorg, andre ganger at deltakerne utfordres, noen ganger på grensen av det ubehagelige. Hva er det jeg forsøker å få til og hvordan? Hva unngår jeg og hvorfor? Selvinnsikt er ikke alltid like umiddelbart velsmakende, men alltid verdifullt.

4. INTEGRASJON AV ARBEIDSPLASS OG LÆRINGSARENA

På samlingene arbeider deltakerne med egne utfordringer, prosjekter og problemstillinger fra egen virksomhet. Dette bearbeides og konkretiseres for å gi nye perspektiver og handlingsalternativer. Avgjørende er at deltakerne støttes og utfordres til å prøve ut nye ting nå de er tilbake i lederhverdagen og involvere nøkkelpersoner i dette.

5. GODE KART OG RAMMEVERK

Ledelse er ikke en teknisk utfordring hvor det kan utformes klare entydige analyser og ferdige løsninger. Istedenfor er vår tilnærming å utstyre lederne med gode kart og rammeverk som vil være nyttige for å forstå ulike gruppeprosesser, ulike typer endringer, ulike medarbeidere og skiftende rammebetingelser.

6. TYDELIGGJØRING AV LEDERNES ADFERD OG PRAKTISKE LEDERSKAP

Hvordan vet deltakerne om de faktisk utvikler seg som ledere? De viktigste tilbakemeldingene får deltakerne fra dem som de påvirker i det daglige. Alle oppgaver og verktøy som anvendes i programmet knyttes til ledernes praktiske lederskap og viktige prosesser i virksomheten. Utvikling av den enkelte deltakers lederskap foregår ikke på samlingene, men i grupper, organisasjoner og i fora lederen opptrer i det daglige i forsøk på å påvirke sine omgivelser.

Gode ledere må ha en oppfatning av hvordan de virker på andre, og hva som er forventninger til og opplevelsen av hvordan de fyller lederrollen.
Harald Engesæth

Nyutvikling

I det senere har det vært foretatt en nyutvikling av Solstrandprogrammet Accelerate. Et hovedgrep er en tettere integrering av utviklingsaktiviteter i programmet med virksomhetenes strategier, mål og sentrale prosesser. Dette gir:

  1. En enda tydeligere verdi for virksomhetene som har deltakere i programmet.
  2. Verktøy og perspektiver for å kunne håndtere økende endringstakt, kompleksitet og grenseløshet som er kjennetegn ved det nye arbeidslivet.

Noen av de nye elementene som er tatt inn i programmet foregår mellom samlingene, nettopp for å styrke virksomhetsperspektivet gjennom praktisk arbeid med viktige prosesser i organisasjonen. Dette involverer i større grad kolleger og nøkkelpersoner i egen virksomhet enn tidligere.

Forankring i forkant av programmet

Før programmet starter gjennomføres en obligatorisk samtale etter en fast mal med egen leder hvor tema er:

  • Hva er viktig å utvikle for deltaker/ leder på lang sikt og på kort sikt?
  • Hva er viktige utfordringer for virksomheten på lang sikt og på kort sikt?

Utviklingsprosjekter med tydelig virksomhetsprofil

Deltakerne arbeider gjennom hele programperioden både med et individuelt ledelsesprosjekt og et organisasjonsprosjekt. Det individuelle prosjektet dreier seg om hvordan deltakeren vil utvikle seg i sin lederrolle, blant annet med utgangspunkt i tilbakemeldinger knyttet til egen lederatferd. Organisasjonsprosjektet dreier seg om endringer i virksomheten deltakeren ønsker å få til gjennom sin ledelse. Dette skal tydelig involvere andre og skal knyttes til virksomhetens mål eller ambisjoner. Disse prosjektene endres, justeres og utvikles underveis i programmet. Organisasjonsprosjektet skal således alltid knyttes til viktige pågående prosesser i virksomheten.

Arbeid med endring

Mellom to av samlingene arbeider deltakerne konkret og spesifikt med et endringsprosjekt i egen virksomhet hvor de involverer sentrale interessenter for å tydeliggjøre ulike perspektiv på endringen. Endringsarbeidet bearbeides i grupper på samlingen for å tydeliggjøre og konkretisere gode grep i endringsprosessen og leders handlingsmuligheter.

Praktisk innovasjonsledelse

Deltakerne arbeider praktisk med ledelse av nyskaping i et eget innovasjonsverksted. Arbeidet knyttes konkret til innovasjon og nyskaping i egen virksomhet.

Ledelse for fremtiden

I forkant av siste samling i programmet arbeider deltakerne med en oppgave som identifiserer trender og forandringer som påvirker virksomhetens markedsposisjon. Arbeidet bearbeides på siste samling, hvor deltakerne også arbeider med scenariometodikk. Arbeid og metodikk tas tilbake til egen virksomhet etter programslutt.

The future’s so bright, I gotta wear shades*

Ledelse og lederutvikling dreier seg mye om å bygge bro mellom fortid og fremtid. Nå fremtiden er usikker og endringstakten er økende blir ledelse desto viktigere. Ledere som er trygge i rollen med et repertoar som kan møte kompleksitet, endringskrav og mennesker med klokskap, kan fort gjøre fremtiden for virksomheten lysere og mulighetene større og flere.

*Ironisk sangtittel fra det glemte åttitalsbandet Timbuk 3