Hvordan dokumentere effekt av lederutviklingstiltak?

Lederutviklingsprogram må evalueres gjennom hele programforløpet

Høsten 2021 engasjerte vi en gruppe studenter fra Prosjektforum ved Universitet i Oslo for å gjennomføre en systematisk kartlegging av forskningen innen evalueringsfeltet. Arbeidet ble gjennomført i form av strukturerte litteratursøk. For å undersøke «beste praksis» på evaluering, gjennomførte studentene i tillegg dybdeintervjuer med åtte eksperter på ledelsesutvikling og evaluering.

Funnene viser at evaluering av ledelsesutvikling er vanskelig å generalisere, og at det alltid vil være behov for tilpasning i henhold til den konteksten ledelsesutviklingen gjennomføres i. Det er essensielt for evalueringen at det settes konkrete og målbare mål i forkant av programmet, og at disse målene gjenspeiles i programmets aktiviteter. Slik kan man i etterkant vurdere om programmet har gitt ønsket effekt.

Det er hensiktsmessig å benytte en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder, slik at man får oversikt over store trender på
organisasjonsnivå, i tillegg til dybdeforståelse av menneskenes individuelle opplevelser av programmet. I tillegg er det essensielt å gjennomføre målinger i forkant, under og i ettertid av programmet, for å undersøke årsakssammenheng mellom program og utvikling. Midtveisevaluering er også hensiktsmessig for å kunne justere programmets innhold, for å sikre at det gir ønsket effekt.

Funnene  har resultert i en femstegsmodell som leverandører av lederutviklingsprogram kan kan benytte til å evaluere tiltakene.

Rapporten kan lastes ned her:
Evaluering av lederutviklingsprogram

Kontakt