Fint å kunne dele sine erfaringer

Personal og ledelse - 25. november 2014

Roar Bjordal er 70 år og mentor for avdelingsdirektør Kjersti Sandvik i Statsbygg. I høst blir han mentor for to til.

Roar Bjordal har lang og bred erfaring fra bygg- og anleggsvirksomhet. Han var blant annet prosjektleder da Statsbygg hadde ansvaret for byggingen av det nye operahuset i Bjørvika i Oslo. Dette kjempeprosjektet startet i 2001 og ble avsluttet i 2008, og hadde en prosjektkostnad på godt over 4 milliarder. Da Operaen ble åpnet var Bjordal 65 år, men en tilværelse som pensjonist fristet ikke. I dag er han 70 ar og fortsatt yrkesaktiv. I Statsbygg er han prosjektleder for ulike prosjekter. Han er også foreleser på det interne prosjektakaderniet og mentor for yngre medarbeidere.

– Jeg jobber fordi jeg har lyst til det, fordi jeg har meningsfulle arbeidsopp­gaver og fordi jeg har en arbeidsgiver som ønsker at jeg fortsetter selv om jeg har nådd en viss alder, sier han. Egentlig hadde han planlagt a gå av i sommer, ikke fordi han ville, men fordi 70 år er den alrninnelige øvre alders­grensen i Staten. Det kan imidlertid gis dispensasjon fra dette, og Bjordal har en arbeidsgiver som gjerne vil beholde ham en stund til.

Lærer av å være mentor

Mentorprograrnmet i Statsbygg varer i 15 maneder. Bjordal er mentor for to av adeptene som starter i høst. Han har med andre ord ikke tenkt a ga av med det første.

– Nei, jeg akter ikke å bryte noe jeg er  i gang med og det er spennende folk jeg skal værre mentor for, sier han.

Å være mentor er interessant for mentoren også, synes han.

– Jeg opplever det ikke som en lærerIelev konstellasjon, men som en samtale mellom to personer som har noe å gi hverandre. Selv om jeg har mye erfaring, så opplever jeg også å Iære noe nytt.

Større klarhet i viktige valg

Da Statsbygg gjennomforte sitt forrige mentorprogram fra 2011 til 2013, var han mentor for Kjersti Sandvik. Han var 67 og hun var 53 da de startet som mentor og adept. Kjersti Sandvik jobber i dag som avdelingsdirektør for en av seksjonene i byggherreavdelingen . Da mentorprogrammet startet var hun prosjektleder og svært usikker på om hun ville ta steget opp til neste leder­ nivå, enten som linjeleder eller som ansvarlig for et av de store prosjektene.

– Vi brukte mye tid på å diskutere dette. Skulle jeg utvikle meg videre faglig eller som linjeleder? Til slutt bestemte jeg meg for a søke større lederutfordringer og Roar støttet meg i dette valget, sier Kjersti Sandvik.

– Ja, vi snakket mye om det, bekrefter Bjordal.

– Det handlet om a skape klarhet i hva hun ville. Nar du tar steget opp til direktørnivå får du ansvaret for store prosjekter, ofte med kostnadsrammer på rnilliardnivå, og det folger personalansvar med, sier han.

– Roar hadde mye erfaring fra store prosjekter. Det gjorde at jeg fikk mer innsikt og bedre grunnlag for de valgene jeg tok. Og så er det litt som f]ellklatring , jeg fikk hjelp til a tørre å strekke meg litt ekstra – og da ser plutselig utfordringen litt annerledes ut, nye muligheter – og armtak – åpenbarer seg!

Holder kontakten

Det var ledergruppen i Statsbygg som satte sammen mentor/adept parene.

-Jeg var veldig fornøyd da jeg fikk vite at jeg skulle ha Roar som mentor. Han har veldig mye erfaring, og Operaprosjektet, som han ledet, har en spesiell stilling i Statsbygg.

Mentorsamtalene foregikk slik at Kjersti spilte over to problemstillinger til Roar for møtet. Den ene skulle være en overordnet, langsiktig problemstilling. Den andre skulle være konkret og dagsaktuell.

– Vi var strukturerte, men aldri for strukturerte. Det var plass for å ha ganske frittsvevende diskusjoner. Men vi brukte også tid på å diskutere hvordan vi diskuterte, altså metakommunika­sjon, og fant en form som passet oss godt, forklarer de.

Selv om mentorprogrammet er avsluttet, har Kjersti og Roar fortsatt mye kontakt.

– Ja, vi møtes nesten like ofte som for og diskuterer ulike tema.Jeg spør ham ofte til råds, sier Kjersti.

Mentorprogrammene i Statsbygg

Statsbygg starter i høst sitt andre interne mentorprogram.

Programmet går over 15 måneder og har fem samlinger hvor både mentorer og adepter deltar. Det første programmet startet i 2011. Et nytt program startet nå i høst. Det er 30 deltakere på hvert program, fordelt på mentorer og adepter.

Før oppstart er det en egen samling for mentorene, hvor de får opplæring i mentorrollen. Mentor og adept møtes ca. 12 – 15 ganger i en til en samtaler. Hvert av møtene varer i ca 2 timer. Det er opp til mentor og adept å bestemme hva de vil ta opp som tema på sine møter.

Mentorene er erfarne ledere og prosjektledere på høyt nivå i virksomheten. De fleste er avdelingsdirekører eller jobber som prosjektledere for store prosjekter. Adeptene er ledere/prosjektledere på et lavere nivå.

Statsbygg samarbeider med AFF om gjennomføringen av mentorprogrammet.

Ole Alvik i Personal og ledelse 25. nov. 2014

Kontakt