Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole (AFF) sin behandling av personopplysninger.

AFF (org.nr. 971 228 113) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som innhentes av oss. AFF behandler personopplysninger om våre kunder og leverandører i forbindelse med kjøp og salg av tjenester/produkter. AFF behandler også personopplysninger om deltakere i kartleggingsprosesser, åpne programmer o.l. Det er viktig for oss å verne om disse personopplysningene og behandle dem fortrolig.

Personopplysninger er alle opplysninger som kan kobles til enkeltpersoner, f.eks. navn, mailadresse, telefonnummer eller en vurdering.

Denne personvernerklæringen har som formål å informere om hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor vi behandler personopplysningene og hvilke rettigheter dere har overfor oss.

Hvilke personopplysninger som behandles

AFF behandler følgende personopplysninger om kontaktpersoner hos kunder og leverandører:

 • navn
 • telefonnummer
 • adresse
 • e-postadresse

AFF kan behandle følgende personopplysninger om deltakere i kartleggingsprosesser, åpne programmer o.l:

 • navn
 • arbeidsgiver 
 • telefonnummer 
 • stillingstittel
 • e-postadresse
 • fødselsdato
 • andre deltakeres vurderinger av den deltakeren som skal vurderes, for eksempel lederegenskaper o.l.
 • videoopptak i forbindelse med åpne programmer o.l.
 • i enkelte kundeoppdrag samler vi inn opplysninger som f.eks. navn på nærmeste leder, personer som ledes, og vurderinger som er knyttet til opptak på våre åpne program
 • i enkelte kundeoppdrag samler vi inn personopplysninger som del av en kartleggingsprosess, f.eks. vurderinger av opplevd adferd i rollen som leder, og personopplysninger som behandles er navn og epost til kollegaer

Hvis du følger oss på Facebook er AFF felles ansvarlig sammen med Facebook for behandling av personopplysninger som er registrert i Facebook for å samle inn demografisk statistiske opplysninger som Facebook lar oss se.

Hvordan personopplysninger innhentes

AFF samler inn personopplysningene gjennom påmeldinger til AFFs aktiviteter, kartlegging ved bruk av ulike spørreskjema, og øvrige vurderinger som ledd i vårt virke.

AFF innhenter personopplysninger fra deg direkte og/eller fra tredjeparter som f.eks. arbeidsgiver, kollegaer.

Formålet med innhenting av personopplysninger

AFF innhenter personopplysninger for å oppfylle en forpliktelse som virksomheten har påtatt seg, administrere kundeforhold, administrere leverandørforhold og kontrakter, samtadministrere forholdet til andre forretningsforbindelser.

Behandlingsgrunnlag

De rettslige behandlingsgrunnlagene for AFF sin behandling av personopplysninger er oppfyllelse av avtale, samt samtykke.

Hvordan lagres og sikres personopplysninger

AFF lagrer personopplysninger i økonomisystemet Agresso, kundestøttesystemet MS Dynamics, i et eget dokumenthåndteringssystem Sharepoint og i et sikret system for innsamling av spørreskjema. AFF sikrer personopplysninger gjennom begrenset tilgang ved tilgangsstyring på de ulike systemene, anonymisering, brannmurer og sikkerhetskopiering.

Når slettes personopplysninger

AFF har implementert interne rutiner som sikrer at personopplysninger om deg blir slettet i samsvar med personvernregelverket.

Dersom du mener det er grunnlag for sletting, bes du ta kontakt for å anmode om sletting av personopplysninger.

Utlevering til tredjeparter

Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjeparter, med mindre AFF er rettslig forpliktet til dette.

Databehandler

AFF benytter i enkelte tilfeller underleverandører som behandler personopplysningene på vegne av oss (databehandler). Vi benytter kun underleverandører som har avgitt garantier for at personopplysningene ikke vil bli behandlet til annet formål enn de er innhentet for, og at behandlingen vil være i samsvar med personvernregelverket.

Rettigheter

Dersom AFF behandler personopplysninger om deg, har du etter det norske personvernregelverket følgende rettigheter overfor oss:

 1. Du kan be om informasjon om hvordan AFF behandler dine personopplysninger, inkludert informasjon om hvorfor AFF behandler dine personopplysninger, hvor vi har hentet personopplysningene fra, hvilke kategorier av personopplysninger AFF behandler, hvem AFF utleverer personopplysningene til og hvor lenge AFF lagrer dine personopplysninger. All overnevnte informasjon finner du her i denne personvernerklæringen. Du kan også be om kopi av personopplysningene som AFF behandler om deg.
 2. Du kan be om retting og/eller supplering av personopplysninger som vi behandler om deg.
 3. Du kan kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses dersom du bestrider riktigheten av personopplysningene, behandlingens lovlighet eller nødvendighet eller dersom du har protestert mot behandlingen og AFF har tatt protesten til følge.
 4. Behandlingen begrenses fra innsigelsen er inngitt og i den perioden det tar AFF å vurdere innsigelsen. Dersom behandlingen skal begrenses har AFF kun lov til å lagre de begrensede personopplysningene og annen behandlingen kan kun skje med ditt samtykke. Dette gjelder med mindre AFF må behandle personopplysningene i forbindelse med juridiske forhold, for å beskytte andres rettigheter eller hvis offentligheten har interesse av behandlingen.
 5. Du kan protestere mot behandlingen av dine personopplysninger dersom du mener at AFF ikke har rett til å behandle dine personopplysninger. I slike tilfeller kan AFF kun fortsette behandlingen dersom AFF kan vise til en berettiget interesse som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Personopplysningene kan uansett behandles dersom Aff er lovpålagt slik behandling eller dersom behandling er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav
 6. Du kan be om at personopplysninger om deg skal slettes dersom nærmere vilkår er oppfylt. AFF må etterkomme kravet med mindre vi kan påvise et rettslig grunnlag for fortsatt behandling (f.eks at behandlingen er lovpålagt)
 7. Du kan be om at personopplysninger som du har gitt til AFF for behandling basert på ditt samtykke eller for å oppfylle avtale som er part i, blir sendt til deg i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Du kan også be om at AFF overfører slik informasjon til en annen behandlingsansvarlig (f.eks. en annen virksomhet).

Dersom vår behandling av personopplysninger om deg bygger på ditt samtykke, kan du trekke tilbake samtykket når som helst, og uten å oppgi en begrunnelse.

Dersom du mener at AFF ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personvernregelverket, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten som i dette tilfellet er Datatilsynet. Det gjøres ved å sende skriftlig klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon til Datatilsynet er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Stiftelsen Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole

Adm.dir. Trond Søreide

Telefon: 901 01 455

Epost: trond.soreide@aff.no

Helleveien 30, 5045 Bergen