Ledere om ledelse

Dagens Næringsliv - 10. april 2012

Vi møter stadig nye ideer og postulater om hva som kjennetegner god ledelse, men hva mener lederne selv?

Flere tiår etter ledelseskonsulenten George Kennings korstog blant norske toppledere, merker vi fremdeles etterdønninger. To av tesene Kenning er mest kjente for er: «Faglig dyktighet er ingen lederkvalitet; en leder kan som leder lede hva som helst» og «Generelle prinsipper om ledelse kan benyttes i en hvilken som helst virksomhet». At en god leder kan lede alt, var et postulat som lenge levde gode dager i norsk næringsliv. I ettertid har vinden kanskje blåst i retning av at god ledelse er situasjonsbetinget og ikke så mye et resultat av personlige egenskaper. Men hva mener dagens norske ledere om dette?

I AFFs Lederundersøkelse anno 2011 ble nærmere 3000 norske ledere spurt om i hvilken grad «En god leder kan lede alt», «Fag- og bransjekunnskap er helt nødvendig for ledere», «Effektiv ledelse er et resultat av personlige egenskaper og i hvilken grad «Situasjonen bestemmer hva som er effektiv ledelse». På en skala fra helt uenig til helt enig svarte

  • Hele 70 prosent av norske ledere at de er enige/helt enige i at effektiv ledelse er et resultat av personlige egenskaper.
  • 45 prosent er enige/helt enige i at en god leder kan lede alt.
  • 63 prosent svarte at de er enig/helt enig i at situasjonen bestemmer hva som er effektiv ledelse.
  • 56 prosent er enig/helt enig i at fag/bransjekunnskap er helt nødvendig for ledere.

Svarene indikerer at norske ledere i motsetning til Kenning tror at effektiv ledelse handler om et både-og; god ledelse er både situasjonsbetinget og et resultat av personlige egenskaper. Sammenligner man toppledere med ledere på lavere nivå, er det en svak tendens til at topplederne legger større vekt på at situasjonen er viktigst. Sammenligner man ledere med mange års ledererfaring med de med færre års erfaring, er det ingen forskjell. Det er heller ingen forskjell på menn og kvinner.

«God ledelse er både situasjonsbetinget og et resultat av personlige egenskaper.»

Men AFFs undersøkelse avdekker noen andre forhold som er interessante. Vi undersøkte hva som skiller ledere som vektlegger personlige egenskaper fra dem som ikke i like stor grad er enig i denne påstanden. For det første vurderer de seg selv som mer effektive. Vi fant imidlertid ingen forskjell i personlighet mellom gruppene. Kan det tenkes at de «bruker seg selv» eller oppfører seg annerledes i lederrollen?

Vi fant heller ingen forskjeller mht. ledernes beskrivelse av seg selv når det gjelder «transformasjonsledelse», som i betydelig grad kan sies å handle om deres kapasitet til å skape motivasjon og inspirasjon hos medarbeidere. Spissformulert ser det altså ikke ut til at ledere som mener at personlige egenskaper er avgjørende for effektiv ledelse, er mer «personlige» i sin lederadferd enn andre. Den neste forskjellen vi fant var at de som vektlegger personlige egenskaper i noe større grad enn de andre, utøver «transaksjonsledelse». De er mer oppgaveorienterte og vektlegger kontroll og makt i større grad.

I forlengelsen av dette er det interessant å merke seg at de i større grad foretrekker en dominerende stil i konfliktsituasjoner, de mener i større grad at lederen er bedriftens viktigste ressurs og ikke overraskende: De er noe mer enig enn andre ledere i at «en god leder kan lede alt». Resultatene viser altså at ledere som i stor grad er enige i at effektiv ledelse er et resultat av personlige egenskaper, ikke benytter dette mer enn andre ledere i form av personlighet eller adferd. Men de tenderer mot å være mer orienterte mot oppgaver og struktur.

Det kan derfor være grunn til å spekulere i hva disse lederne mener med «personlige egenskaper». Handler det for dem mer om en tendens til selv å finne løsninger på organisatoriske utfordringer fremfor å spille på og tro på sine medarbeidere? Selv om nær halvparten av norske ledere tenderer mot å tro på at en god leder kan lede alt, bærer det faktum at majoriteten av lederne legger mer vekt på fagkunnskap og situasjon, bud om at norske ledere kanskje er på vei til å legge Kenning bak seg.

Beate Karlsen i Dagens Næringsliv 10. apr. 2012

Kontakt