Ledelse og sosial kapital

Dagens Næringsliv - 29. sepember 2014

Sosial kapital gir en god basis for arbeid med innovasjon.

Alle som har vokst opp i en liten by eller bygd vet hva sosial kapital er. Det er gjensidige «bytter» av hjelp og tjenester som skaper forutsigbarhet. Relasjoner preget av tillit som gjør utsatte gjenytelser mulig, gir en trygghet for at problemer møter løsninger gjennom kjennskap til hverandre.

Ressursene er derfor innebygget i, og flyter i sosiale nettverk. Det er sosial kapital, og det smører samhandling for felles mål og nytte. De sentrale komponentene er nettverk, normer for samarbeid og tillit.

Endring og innovasjonsbehov utfordrer ledelse som en individuell styringsaktivitet. Behovet for samhandling på tvers av organisatoriske grenser øker. Når vi ser på betingelser for kunnskapsdeling og samhandling på tvers av organisatoriske grenser må vi tenke nettverk.

Sosial kapital kan sees som ressurser som er tilgjengelig for aktører gjennom deltagelse i sosiale nettverk. Gjennom mine kontakter kan jeg skaffe og tilby ressurser fordi vi har tillit til hverandre. Disse ressursene utveksles gjennom gjensidige forventninger, forpliktelser og sosiale normer for samarbeid og støtte. Sosial kapital representerer en tilgang til kunnskap og ressurser som går utover ens egne. Tillit er en nøkkel i slike relasjoner og prosesser.

Ifølge den amerikanske professoren Robert Putnam har sosial kapital både en avgrensende og en brobyggende karakter. Avgrenset sosial kapital betegner sosiale bånd mellom personer som har fellestrekk. Brobyggende sosial kapital går på tvers av likhetene. Å utvikle bånd handler om å bli et «vi» og skaper trygghet og tilhørighet. Å utvikle broer handler om å ha koblinger mellom «dem» og gir tilgang til andre ressurser.

Utvikling av relasjoner som gir tillit skjer på flere måter. Du stoler på noen med henblikk på noe. Det kan være tillit til noens kompetanse: – Jeg stoler på at du vet hva du snakker om. Eller til at det å dele noe med vedkommende blir ivaretatt på en god måte. Du avstår fra å ta forholdsregler. Det skaper effektive relasjoner. I relasjonsutvikling er det typisk å fokusere på hva som er felles, men vi ser bedre effekt av å fokusere på hva som er unikt ved den enkelte, da spesielt med hensyn til ferdigheter og kompetanse

«Sosial kapital representerer en tilgang til kunnskap og ressurser som går utover ens egne»

Sosial kapital gir en god basis for arbeid med innovasjon. Teknologiske nyvinninger er ofte komplekse i den forstand at de er sammensatt med bakgrunn i flere fagdisipliner. Det er nødvendig med mange ulike eksperter som gir sine bidrag, for å få teknologien til å fungere.

Kunnskapen er distribuert i et nettverk av eksperter, og dette nettverket kan omfatte folk fra flere bedrifter eller institusjoner. Eksperter fra ulike disipliner bidrar med utfyllende kunnskap. For å skaffe denne kunnskapen benytter ofte deltagere i prosjekter sin sosiale kapital, enten den finnes internt  virksomheten eller utenfor. Tillit er avgjørende for å ta for eksempel leverandører helt inn i virksomhetens innovasjonsprosesser.

Hvordan kan vi utvikle sosial kapital i organisasjoner og lederkollegier?

Vi ser i økende grad at lederutviklingsaktiviteter dreier i retning av å forfølge og understøtte organisatoriske målsettinger. Nylig kom boken  «Leadership Development in Multinational Companies» (Atle Jordahl, Rune Rønning & Bjarne Espedal (eds.)). Her ser vi hvordan internasjonale sammenhenger påvirker ledelse og lederutvikling. Det stilles mange gode spørsmål.

Hvordan designer vi lederutviklingsprogrammer som ivaretar og videreutvikler sosial kapital? Hvilke valg står virksomheter overfor når de designer lederutviklingsprogrammer i multinasjonale selskaper?

Med utgangspunkt i at alt lederskap skjer lokalt, drøfter de konsekvensene for globalt lederskap og konsekvenser for lederutvikling. Lederutviklingsprogram kan være en møteplass og arenaer for utvikling av både bånd og broer som gir tilgang hvis forholdene legges til rette for det.

I skrivende stund er jeg på Solstrandprogrammet sammen med mange erfarne ledere. Her ligger strukturene til rette for åpenhet, tillit og kunnskapsdeling. Mye sosial kapital. Tid til å utvikle relasjoner som kan utfordre og støtte gjør dette mulig. Når det kombineres med mye kompetanse og høy kapasitet til å håndtere forskjellighet er det utrolig hvor mye ledere kan lære av og sammen med hverandre. Sosial kapital er å dele. Det gir mye tilbake.

Beate Karlsen i Dagens Næringsliv 29. sep. 2014

Kontakt