Hvilket utbytte gir mentoring

Personal og ledelse - 25. november 2014

Jennybeth Ekeland gir følgende tips for å få til et godt samarbeid mellom adept og mentor.

1. Hold fast på styrker og ressurser

Det er sjelden noen mislykkes i sine roller dersom de har en positiv innstilling. Å ta utgangspunkt i det som adepten mestrer, og sørge for a gi støtte til a gjøre mer av det, er en god regel.

2. Bli enige om hva dere skal snakke om

Sett opp en sarnarbeidsavtale som inne holder noen grunnleggende spilleregler. Det er et viktig arbeidsverktøy som bidrar til disiplin i møtene og fremdrift i samarbeidet.

3. Sørg for at dere møtes

Planlegg møter i god tid. Ikke lov noe du er usikker på om du kan holde. Er det avtaltet møte, sa gjør begge parter sitt ytterste for å møtes.

4. Gjør det enkelt

Mentorer og adepter er travle som alle andre. Er det bare mulig a få til et 45 minutters møte, er det bedre enn ikke a møtes. Men møtene må heller ikke være for korte.

5. Hold fast i strukturen

En samtale krever struktur for at den skal bli god. Både mentor og adept må forberede seg. Begge er tjent med a gjøre notater under møtet. Det er viktig å skrive ned det dere er blitt enige om. Adepten bør skrive et notat etter møtet, men det trenger ikke være langt.

6. Utvikle en spørre-vane og ikke en fortelle-vane

Dette gjelder spesielt for mentoren, men også for adepten. En god regel for mento­rer er at 75 prosent av tiden skal brukes til a stille spørsmfil, 20 prosent til å gi svar og 5 prosent til a dele forslag.

7. Det handler om læring og utvikling

Å ta ansvar for egen læring er et fundament i en god læreprosess. Det er et tema å snakke om hvordan dere skal få til.

8. Utbytte for begge

God mentoring betyr at bade adept og mentor lærer, men ikke nødvendigvis det sarnme. Gjennom samarbeidet med adept lærer mentor kommunikasjonsferdigheter og hvordan andre løser og håndterer utfordringer.

9. Vær bevisst på hindringene

Hindringer og barrierer er en del av livet, og de vil med stor sannsynlighet også komme i samarbeidet mellom adept og mentor. Bruk det som tema og jobb med hvordan dere kan håndtere disse.

10. Ikke gjør det vanskelig

Adepter og uerfarne mentorer kan bli for idealistiske og entusiastiske med hensyn til hva som bør komme ut av samarbeidet. For store forventninger kan lett skape skuffelser. Forandring tar tid. Det er derfor viktig a ha tillit til prosessen, og for mentorer er det viktig a tenke på at bare det faktum at de er der med sin personlig­het, verdier og holdninger, kan være viktig i seg selv

 

Kjennetegn ved en god mentor

Alder og erfaring er ikke nok iseg selv for a være mentor. Jennybeth Ekeland trekker fram følgende kjennetegn på en god mentor:

Spesielle egenskaper

I bedriftsinterne programmer er det viktig at mentor har status og godt renomme. Dette er kvalifikasjoner som adepter ofte ser etter. Men en profilert leder er ikke nødvendigvis en god mentor hvis personen ikke har selvinnsikt, kompetanse, kommunikasjons­ferdigheter, tilgjengelighet og ønske om å utvikle en annen person

Kompetanse

Den viktigste kompetansen en den mentor har tilegnet seg gjennom bred leder- og/eller arbeidserfaring . Mentor må på den ene siden kunne forstå hva som foregår i organisasjo­ner knyttet til ledelse, makt, politisk spill, og på den andre siden sette dette inn i en større sammenheng. Evnen til il kunne håndtere organisasjoner og mennesker med kløkt kommer fra erfaringer og klokskap.

Selvinnsikt

Gode mentorer har selvinnsikt som de har  tilegnet seg gjennom sin utviklingsprosess, erfaring og gjerne også gjennom god  og solid ledelsesutvikling. Gjennom sine erfaringer har de et relativt avklart forhold til seg selv, de vet hvem de er, hva de står for og hva som er viktig for dem i livet. Mentor må ha sosial intelligens, empati og kunne vise forståelse for adeptens situasjon.

Kommunikasjonsferdigheter

Mentor må kunne kommunisere, lytte og stille åpne spørsmål som får adepten til å tenke og reflektere. At adepten blir møtt med positiv og ekte interesse, kombinert med aktiv lytting og gode spørsmål, er avgjørende for at samarbeidet skal bli en god læringsprosess.

Kommunikasjon består av en kombinasjon av ferdigheter. Den består av lytting, evnen til å stille åpne spørsmill, å kunne observere kroppsspråk, analysere hva en person sier og reagere i forhold til det, reflektere over det som skjer, sette ord på følelser, tanker og refleksjoner, samt evne til il bruke stillhet.

Motivasjon for å lære og å utvikle seg

Mentoring er en toveis prosess. De mentorene som ønsker å lære er de beste mentorene. De ser at samarbeidet med adepten gir dem selv læring og utvikling.

De inntar derfor en nysgjerrig holdning og er engasjert bilde når det gjelder sak og mennesker. Slik blir læring et livslangt prosjekt for begge parter.

Ole Alvik i Personal og ledelse 25. nov. 2014

Kontakt