Bokanmeldelse av «The New Ecology of leadership»

NHH Bulletin - 3/2015

David K. Hurst: The New Ecology of leadership – Business Mastery in a Chaotic World (Colombia Business School publishing, 2012)

I forbindelse med mitt arbeid innen strategisk fornyelse kom jeg over den nyeste boka til D. Hurst og ble ganske begeistret da den tilbyr kart og kompass til manøvrering av organisasjoner gjennom opprørt hav. Mange ledere opplever med stadig økende kraft at deres organisasjoner opererer i et spenningsfelt mellom på den ene siden krav til effektivisering og lønnsom drift (exploitation – utnyttelse) og på den andre siden behov for innovasjon og nytenking (exploration – utforsking), som blir viktigere og viktigere for å sikre virksomhetens relevans for morgendagens marked. Dette er et dilemma som kan gi følelse av utilstrekkelighet hos lederne, og i verste fall paralysere organisasjonen da logikken i de motsatt rettede kreftene er grunnleggende forskjellig.

Hurst er et økologisk perspektiv på strategisk fornyelse med analogier til den fornyelsen som til enhver tid finner sted i naturen – planter må beskjæres for å gi kraft til nye skudd, gamle trær må felles i skogen for å gi lys til dem som vokser opp, og skogbranner er forutsetning for mange arters overlevelse. gjennom øko-syklusen, formet som et uendelighetstegn, illustrerer Hurst den organisatoriske sameksistens og innbyrdes avhengighet av effektivisering av eksisterende produkter og tjenester (pleie av gamle trær) og innovasjon (nyplanting).

Øko-syklusen går gjennom fasene utforsking, foredling, destruksjon og fornyelse. Ofte vil ulike deler av organisasjonen befinne seg på forskjellige stadier i økosyklusen, og modellen gir ledere og organisasjoner et felles språk og hjelp til å se sammenhenger, slik at det som ellers kunne fremstå fragmentert og usammenhengende, får strategisk mening og gir organisasjonen retning.

Et av budskapene til Hurst er at organisasjonens evne til å utvise årvåkenhet overfor endringer i omgivelsene og respondere dynamisk på disse er avgjørende for å mestre spenningsfeltet mellom exploitation og exploration, og dermed for å skape en ambidekster-organisasjon, som er bæredyktig inn i fremtiden.

Thora Lou Haavik i NHH Bulletin 06. nov. 2015

Kontakt