Åpenhetsloven og aktsomhets­vurderinger

Forankring

Arbeidet med aktsomhetsvurdering er forankret i vår overordnede strategi, herunder overordnet politikk for hvordan vi jobber kontinuerlig for å forebygge og forhindre hendelser med potensiale for negativ effekt på arbeidsforhold og menneskerettigheter. Vårt styringssystem inneholder prosesser tilknyttet etisk fremferd for et ansvarlig næringsliv, herunder leverandøroppfølging og -godkjenning. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er tett koblet med våre ambisjoner knyttet til FNs bærekraftsmål.

Vi har identifisert fire strategiske satsingsområder for dette arbeidet. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er spesielt knyttet opp til bærekraftsmål nr. 5, 8 og 17. Vi forplikter oss til FN sine menneskerettighetsprinsipper, og har derfor valgt å være medlem av FNs Global Compact. Med dette samarbeid vil vi styrke vår kunnskap, og engasjere oss i et partnerskap for å fremme bærekraftsmålene.​

Hvordan vi arbeider med aktsomhetsvurdering

 • Vi foretar aktsomhetsvurdering i virksomheten via etablering av et tverrfunksjonelt team med mandat til å jobbe med menneskerettigheter og risikostyring i organisasjonen.​
 • Vi har utarbeidet en politikk for menneskerettigheter som reflekterer stiftelsens vilje til å hindre og forebygge potensielle negative effekter på arbeidsforhold og menneskerettigheter i egen virksomhet, samt i leverandørkjeden. ​
 • Vi har identifisert interessentgrupper som potensielt kan bli negativt påvirket av virksomheten, med særlig fokus på sårbare grupper. Vi jobber kontinuerlig med å identifisere relevante risiko for de interessentgrupper.​
 • Vi har etablert et styringssystem som er egnet for leverandøroppfølging, samt risikovurderingen av aktivitetene som kan ha potensielle negative effekter. Vi jobber kontinuerlig med oppfølging av tiltak og forbedringsprosesser.

 

Vår menneskerettighetspolitikk​

Forretningen​

 • Vi har nulltoleranse til enhver ulovlig eller uetisk forretningsadferd.​
 • Vi er forplikter seg til å respektere og etterleve menneskerettigheter i henhold til OECDs retningslinjer og FN’s veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.​

Medarbeidere​

 • Vi støtter våre medarbeidere til å utnytte sitt potensiale fullt ut ved å tilby en arbeidsplass med gjensidig tillit og respekt, hvor de kan føle seg ansvarlig og påvirke bedriftens prestasjoner.
 • Vi opprettholder en god kommunikasjonskultur med våre medarbeidere gjennom våre retningslinjer, prosedyrer og møteplasser.​
 • Vi forplikter oss til å gi alle våre medarbeidere rettferdig kompensasjon og rettferdige arbeidsforhold.​
 • Vi forplikter oss til å ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Vårt HMS arbeid er av avgjørende betydning for fremtidig suksess, og er en av grunnpilarene for gode resultater og god kvalitet.​
 • Vi forplikter oss til å opprettholde et trygt og sunt arbeidsmiljø, og oppfordrer våre medarbeidere til å varsle alle varselpliktige hendelser.​

Kunder​

 • Vi forplikter oss ovenfor våre kunder til å gi dem trygge, høykvalitets og pålitelige tjenester.
 • Våre retningslinjer for etikk og habilitet er styrende for hvordan vi opptrer i samarbeidet med kundene våre.
 • Vi arbeider for å håndtere kundetilfredshet og løse alle avvik på en rett og kostnadseffektiv måte.​

Leverandører og andre samarbeidspartnere​

 • Vi søker å etablere sterke, pålitelige, tillitsfulle og respektfulle relasjoner med våre forretningspartnere og leverandører ved å sikre overholdelse av våre etiske retningslinjer ihht lokale og internasjonale standarder.​

Redegjørelse

Redegjørelse etter Åpenhetsloven kan lestes opp her:

Informasjonskrav

Informasjonskrav kan fremmes via firmapost@aff.no